Obchodní podmínky internetového obchodu auto-bus.cz

Objednávka

 

Všechny objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.Auto-Bus.CZ jsou závazné.

Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se obeznámil s níže uvedenými obchodními podmínkami a také reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 

Internetová objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží zákazníkem.

 

Místem pro dodání zboží je adresa uvedená zákazníkem v objednávkovém formuláři.

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

 

Vyplněním objednávkového formuláře v rámci internetového obchodu auto-bus.cz, zákazník dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivaci osobních údajů zákazníka a o jeho nákupech.

 

Přijetí a odeslání objednávky je zákazníkovi potvrzeno informačním emailem na zadanou emailovou adresu.

 

Ceny a Slevy - Veškeré ceny včetně akčních jsou konečné a platí do odvolání.

 

Storno objednávky - Objednávku můžete stornovat emailem do 24 hodin od podání objednávky. Ve stornovacím e-mailu stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.

 

Reklamace a záruka zboží

 

Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu auto-bus.cz a obchodním zákoníkem platným v ČR.

 

Platební podmínky

 

Zboží objednané v našem internetovém obchodě je možné uhradit těmito způsoby:

- dobírkou při převzetí zboží
- bankovním převodem na náš účet (objednávka je vyexpedována po připsání částky na nás účet)        

 

Veškeré zboží je dodáváno s fakturou. V případě stornování objednávky z naší strany jsou peníze obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny - pokud není dohodnuto jinak.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 

Internetová objednávka je smlouvou uzavřenou na dálku. Kupující má právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem max. do 30ti dnů.

 

Ochrana osobních dat

 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, potvrzuje Kupující, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

Provozovatel eshopu www.auto-bus.cz je správcem osobních údajů kupujících  podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR"). Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.


Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím  a kupujícím. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem prvozovatele  je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 

Prodávající ukládá osobní údaje kupujících po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány. Kupující má právo požadovat od prodávajícího  přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Prodávající prohlašuje že neposkytuje a nebude poskytovat identifikační a osobní údaje Kupujících žádné třetí straně. Kupující vyplněním objednávkového formukáře a zasláním objendávky souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany prodávajícího, ne však častěji než 1x týdně, a zároveň prohlašuje, že zasílání informací nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť kupující se zasílám informací ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí. Tento souhlas  může Kupující kdykoli písemně odvolat na obchod@auto-bus.cz.
 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.auto-bus.cz, v den odeslání elektronické objednávky zákazníkem.

Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

 

Reklamační řád 

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka o postupu při uplatňování reklamace zboží nakoupeného v Internetovém obchodě auto-bus.cz.

 

Obecné podmínky pro reklamaci

 

Povinnosti zákazníka

Zákazník je povinen dodané zboží zkontrolovat a v případě závady co nejdříve informovat prodávajícího o zjištěných vadách.

Při uplaťňování reklamace prosím uveďte:

- číslo objednávky (je zasíláno v potvrzení objednávky e-mailem)
- doložte doklad o koupi zboží (faktura)
- podrobný popis závady

 

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a kontaktuje zákazníka elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

Reklamace bude vyřízena co možná nejdříve a nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne jinak.

 

Reklamace, uplatněná v záruční době

 

Všeobecná ustanovení

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která může sloužit zároveň jako záruční list. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník převzetím zboží. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi objednaným zbožím a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

 

Záruční podmínky

Není-li stanoveno u konkrétního produktu jinak, je délka záruky na nabízené produkty 24měsíců. Záruka začíná dnem převzetí výrobku zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.

 

V případě poškození zboží při přepravě, je poškozené zboží nahrazeno novým zbožím do 5ti pracovních dnů po úspěšném vyřízení reklamace u přepravce.

 

Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí zákazníkem nebo které se objeví v průběhu záruční doby.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při neodbornou instalací, zacházením či použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
- zboží bylo poškozeno živly
- opotřebování zboží běžným použitím

 

Závěrečná ustanovení

 

Tento reklamační řád nabývá účinnost 20. května 2018.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.